فهرست پايان نامه هاي سنجش از دور فهرست پايان نامه هاي سنجش از دور

کتابخانه پژوهشکده تحقيقات فضايي در حال حاضر داراي 320 عنوان پايان­ نامه ارزشمند در حوزه سنجش از دور مي‌باشد که اين پايان­ نامه­ ها حاصل فعاليت­هاي توسعه و ترويج فناوري فضا و کمک به پژوهش و تحقيقات کشور در سازمان فضايي ايران مي ­باشد. طبق ضوابط و دستورالعمل تنظيم شده، سازمان فضايي ايران تصاوير ماهواره­ اي مورد نياز جهت اجراي پايان­ نامه ­هاي دانشجويي و پروژه­ هاي تحقيقاتي را به صورت رايگان دراختيار دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه­ ها و ساير مراکز علمي و پژوهشي قرار مي‌دهد و در عوض دانشجويان و اعضاي هيات علمي که از سازمان تصاوير ماهواره­ اي دريافت مي­ کنند موظف به تحويل يک نسخه پايان نامه، گزارش و يا نتايح پروژه خود به کتابخانه مي‌باشند.
 تصاوير ماهواره ­اي